بارگذاری استاتیکی شمع

بارگذاری استاتیکی شمع (SLT)

آزمایش بارگذاری استاتیک شمع قدیمیترین روش آزمون تعیین میزان باربری شمع میباشد. در هر یک مراحل طراحی و اجرا میتوان با استفاده از این روش فرضیات طراحی شمع را کنترل و تدقیق نمود. در تست استاتیک شمع،بار به کمک جک هیدرولیکی به سر شمع به صورت فشاری، کششی و جانبی میتواند اعمال شود. بارگذاری مطابق دستور العملهای مشخص بین المللی در گامهای مشخص بار و زمان اعمال میشود و نهایتا با استخراج منحنی بار-جابجایی سر شمع، رفتار ژئوتکنیکی شمع در برابر بارگذاری مشاهده میشود. این منحنی قابل تفسیر بوده و به کمک آن میتوان در خصوص ظرفیت باربری دقیق شمع و نشستهای کوتاه مدت آن اظهارنظر کرد. با توجه به اینکه اطلاعات خام این آزمایش مشابه بارگذاری دینامیکی نیاز به تحلیل خاصی ندارد، احتمال بروز خطا در تحلیل و نهایتا نتایج بسیار کم میباشد و از این رو این آزمون به صورت گسترده به عنوان قابل اعتمادترین روش بارگذاری شمع شناخته میشود.
مجموعه پیمانیر تجهیزات لازم جهت انجام این آزمون تا تناژ 1100 تن در دهانه 12 متر (با کاهش دهانه، تناژ بارگذاری قابل افزایش است) را داشته و تجارب متعددی از انجام این آزمون در پروژههای کلیدی کشور نظیر پتروشیمی، اسکلهسازی و بنادر، تاسیسات شیرینسازی آب دریا، صنایع فولاد و… را در سوابق خود دارد.
این مجموعه بارگذاری محوری فشاری، محوری کششی و بارگذاری جانبی به این روش را به ترتیب مطابق استانداردهای ASTM-D1143، ASTM-D3689 و ASTM-D3966 انجام میدهد.

کلمات کلیدی : بارگذاری استاتیک شمع، تست استاتیک شمع، بارگذاری فشاری شمع، بارگذاری کششی شمع، بارگذاری جانبی شمع، بارگذاری استاتیک شمع با روش سربار ، بارگذاری استاتیک شمع با روش شمع کششی یا عکس العمل ، مشاور آزمایش شمع ، pile static load test , pile testing, deep foundation test,

 

 

 

فهرست