شرکت پیمانیر در سال 1390 با رویکرد تخصصی انجام آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی شمع تاسیس شد. دایره خدمات این شرکت به تدریج در حوزههای مرتبط دیگر نظیر تحلیل و طراحی، نظارت بر صحت عملیات اجرا و همچنین اجرای پیهای عمق گسترش یافت. گسترش دامنه فعالیت مجموعه پیمانیر رویکرد همیشگی مدیران این مجموعه بوده است به نحوی که در حال حاضر طیف وسیعی از خدمات ژئوتکنیکی از سوی این مهندسین مشاور به کارفرمایان محترم ارائه میشود که اهم آن شامل موارد ذیل میباشد:
انجام آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری و کششی و جانبی (دارای تجهیزات اعمال نیرو با بالاترین تناژ ممکن در کشور)
انجام آزمایش بارگذاری دینامیکی (PDA) بر روی انواع شمعهای کوبشی و درجاریز در پروژههای مختلف اعم از پروژههای فراساحل و ساحلی
انجام آزمایش کنترل سلامت و یکپارچگی شمع PIT
ارائه خدمات طراحی فونداسیون سازههای خاص شامل بررسی لزوم یا عدم لزوم استفاده از پیهای عمیق و یا امکان بهرهگیری از تکنیکهای بهسازی خاک
ارائه خدمات نظارت در کلیه مراحل طراحی، ساخت و اجرای شالودههای عمیق
ارائه خدمات بهسازی خاک در زمینهای نامرغوب (طراحی، نظارت، اجرا)
ارائه خدمات مرتبط با گوبرداریهای عمیق شهری و صنعتی شامل طراحی، نظارت و اجرای سازه نگهبان
آزمایشهای کنترل کیفی روشهای بهسازی با رویکرد تسلیح، نظیر بارگذاری ریزشمع و مغزهگیری و کنترل یکپارچگی و مقاومت فشاری ستون جتگروت و اختلاط عمیق
تحلیل و باز طراحی فونداسیون سازههای درگیر با معضل نشست

دانلود فایل رزومه شرکت

فهرست