تحلیل قابلیت کوبش (GRLWEAP)

تحلیل قابلیت کوبش GRLWEAP

انتخاب چکش برای اجرای یک پروژه شمعکوبی به ویژه در مناطقی که تجربه پروژههای مشابه کم باشد، عموما چالش برانگیز است. به ویژه در پروژههای دریایی که مجموعه تجهیزات پیمانکار باید روی یک شناور بارج حمل شود، امکان تجهیز کارگاه به چند چکش متعدد فراهم نیست و البته در صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد، از منظر اقتصادی توجیه پذیر نیست. لذا انجام تحلیل دقیق که بتواند چکش مناسب برای عملیات شمعکوبی را پیشنهاد کند، میتواند به محل این مشکل کمک کند. چکش مناسب باید دو نیاز مهم کارفرما را تامین کند، اول اینکه توان کوبش شمعها را تا رسیدن به تراز مورد نظر در خاک محل داشتهباشد، دوم اینکه عملیات کوبش و فرو راندن شمع درون خاک را بدون تحمیل آسیب سازهای به شمع انجام دهد. بنابراین چکش نه باید ضعیف باشد و نه در عین حال آنقدر قوی باشد که به شمع آسیب وارد کند.
GRLWEAP یک نرمافزار یک بُعدی میباشد که میتواند پاسخ یک شمع مشخص را نسبت به تجهیزات شمع کوبی مختلف در یک ساختگاه و شرایط ژئوتکنیکی مشخص شبیه سازی و پیشبینی کند. این نرمافزار به کاربر این امکان را میدهد تا تنشهای ایجاد شده در بدنه شب در طول عملیات کوبش، رابطه بین ظرفیت باربری شمع و تعداد ضربات لازم برای نفوذ شمع برای یک مقدار مشخص، زمان کلی کوبش و تعداد ضربات کلی کوبش را با دقت قابل قبولی پیشبینی کند.

فهرست