تزریق پر فشار(jet grout )

تزریق تحت فشار در خاک که براساس معادل لاتین، با عنوان جت گروتینگ شناخته میشود یک روش تثبیت خاک با ملات سیمان است که در آن ملات با فشار آب و یا سوسپانسیون سیمان و به کمک نازلی که در محیط خاک فرو میرود و با سرعتی بیش از 100 متر بر ثانیه وارد محیط خاکی شده و ستونی مخلوط از ملات و خاک محل را ایجاد میکند. در مراجع جدید این روش با عنوان سویلکریت که ترکیب کلمات خاک و بتن در زیان لاتین است نیز معرفی میشود.
در این فرآیند خاک در اثر فشار دوغاب خروجی از نازل تا شعاع مشخصی بسته به فشار دچار فرسایش شده و با سوسپانسیون سیمان مخلوط و ستون مخلوط سیمان-خاک را مجدداً ایجاد میکند. شعاع فرسایش و بهسازی بسته به جنس خاک، نوع دستگاه جت، نوع فرآیند اجرا و دوغاب مصرفی متغییر بوده و میتواند تا 5/3 متر نیز برسد.
برخلاف روشهای متداول بهسازی خاک، سویلکریت ممکن است برای تثبیت و یا عایق کردن تمام انواع خاک مورد شامل آبرفتهای سبک تا رس مورد استفاده قرار گیرد. مؤثر بودن این روش حتی در خاک‌های عالی و سنگهای درزهدار نیر تائید شده است.
مجموعه پیمانیر سابقه طراحی، نظارت بر اجرا و انجام آزمون کنترل کیفیت ستونهای جت را در سوابق خود دارد. کنترل یکپارچگی به کمک دستگاه PIT و مغزهگیری ممتد و انجام آزمون بارگذاری نمونه و تعیین مقاومت فشاری محدوده نشده عنصر خاک سیمان تشکیل شده توسط این مجموعه انجام میشود.

فهرست