تشخیص سلامت شمع

تشخیص سلامت شمع (PIT)

کیفیت اجرای شمعهای درجاریز همواره با ابهاماتی همراه بوده است. این شیوهی احداث به ویژه در شرایطی که با خاک ریزشی و سست مواجه باشیم، حتی با رعایت تکنیکهای حفاری در خاک سست نظیر استفاده از دوغاب بنتونیت، به علت ریزش خاک دیواره و یا مخلوط شدن دوغاب بنتونیت و بتن باعث ایجاد مشکلاتی مثل باریک شدگی بدنه، کاهش کیفیت بتن در ناحیهای از بدنه و کاهش طول شمع از مقدار طراحی در نظر گرفته، شود.
بررسیها نشان میدهد در صورت اعمال یک ضربه به سر شمع به کمک یک چکش سبک دستی، مشابه آنچه در فرآیند شمع کوبی اتفاق میافتد، و کنترل گراف سرعت سر شمع اثر این عیوب و مشکلات شمع در عمق را میتوان به‌صورت علائمی در گراف سرعت مشاهده کرد. در واقع روش کار به این صورت است که با اعمال یک ضربه به کمک یک چکش دستی به سر شمع، موج بازگشتی ناشی از این ضربه به کمک یک سنسور شتابسنج متصل شده به سر شمع برداشت میشود. اگر صدمه یا نقصی در شمع وجود داشته باشد، اندازه آن بر اساس شکل موج برگشتی و محل آن بر اساس زمان بازگشت محاسبه و تعیین میشود. این عملیات یک تست غیر مخرب، ارزان و سریع موسوم به PIT (آزمون کنترل یکپارچگی شمع) میباشد.
مجموعه پیمانیر با تجربه انجام بیش از 10 هزار آزمون سلامت شمع مطابق با استاندارد ASTM-D5882 تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری لازم برای انجام این آزمایش را دارد.

فهرست