ریز شمع (micro pile)

ریز شمع به شمعهای با قطرکوچک (کمتر از 300 میلیمتر) اطلاق میگردد که غالباً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه میباشد. ریز شمع با دارا بودن عناصر تسلیح مشتمل بر جدار ضخیم فولادی و آرماتور تسلیح، قابلیت انتقال و پخش بار به لایههای مقاوم زیرین و نیز کنترل نشست به دلیل سختی بالای فولاد و تسلیح عمقی خاک را دارد. همچنین به دلیل تزریق دوغاب سیمان، مشخصات مکانیکی خاک، نظیر سختی، تراکمپذیری، ظرفیت باربری، ضریب اصطکاک و چسبندگی و … را بهبود میبخشد.
یک ریز شمع به تنهایی ممکن است ظرفیت باربری 8 تا 50 تن را داشته باشد. دامنه کاربرد ریز شمعها گسترده میباشد به نحویکه برای کنترل نشست پیها، کنترل باربری پیها، افزایش باربری جانبی، کششی و فشاری در پیها، پایدارسازی شیبها، ساخت دیوارههای نگهبان، مقابله با روانگرایی، حفاظت شیمیایی بخشهای مدفون سازهها و … از این المانها استفاده میشود.
مجموعه پیمانیر تجربه طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا و انجام آزمونهای بارگذاری فشاری ریزشمع را در سوابق خود دارد. این مجموعه خدمات فوق را مبتنی در دستورالعمل اداره بزرگراههای آمریکا ارائه میکند.

 

 

فهرست