طراحی سازه ای و زئوتکنیکی شمع

طراحی سازهای و ژئوتکنیکی شمع

طراحی پیهای عمیق با توجه به ناهمگنی و رفتار پیچیده خاک، وجود آب در بافت خاک، طول زیاد المان و برخورد به لایههای مختلف خاک و تاثیرات اندرکنش گروه شمع از دیرباز تاکنون و علیرغم پیشرفت وسیع نرمافزارهای تحلیل و طراحی، با پیچیدگی همراه بوده و برای مهندسین چالش بزرگی محسوب میشود. مجموعه پیمانیر با بهرهگیری از نیروی متخصص، توان نرمافزاری بالا توان طراحی انواع سیستمهای فونداسیون متکی بر شمع را دارد. مضافا اینکه تجربه بیش از 80 پروژه موفق تست شمع در نقاط مختلف کشور و به ویژه در تمام طول سواحل خلیج فارس از خوزستان تا سیستان و بلوچستان، پشتوانه تجربی طراحان این مجموعه بوده تا با اتکا به توان فنی و تجربیات خود خدمات طراحی سیستمهای متکی بر شمع را در بهینهترین حالت ممکن ارائه کنند.

فهرست