طراحی سازه نگهبان

طراحی سازه نگهبان

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، محدودیت زمین، گسترش ساخت سازههای با ارتفاع زیاد و محدودیت افزایش ارتفاع ساختمانها در شهرها نیاز به طبقات زیرزمین و پارکینگ و در نتیجه گودبرداریهای عمیق افزایش یافته است.
خاکبرداری در محیطهای شهری متفاوت از محیطهای برونشهری میباشد. در محیطهای برونشهری معمولاً محدوده عملیات کافی وجود داشته، بارهای وارد بر لبه گود اندک بوده، محدودیت در استفاده از تجهیزات اجرای عملیات پایدارسازی بخصوص تجهیزات سنگین و پر صدا وجود نداشته و تغییرشکلهای رخ داده (نشست و جابجایی افقی) از اهمیت کمتری برخوردارند. در این مناطق تنها عامل انتخاب سیستم نگهدارنده تأثیرات زیست محیطی، سرعت انجام عملیات پایدارسازی و عوامل اقتصادی میباشد. اما در گودبرداریهای شهری معمولاً با محدودیت در فضای عملیات، بار قابل ملاحظه در لبه گود، محدودیت استفاده از تجهیزات پر صدا و سنگین، نیاز به تغییرشکلهای اندک، نیاز به عدم آسیبرسانی به تأسیسات شهری و … وجود دارد. مجموعه عوامل فوق سبب میشود که گودبرداریهای شهری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نیاز به تجربه، توان طراحی و نظارت بیشتری داشته باشند.
انتخاب روش مناسب برای پایدارسازی در گودبرداریهای شهری مستلزم شناخت انواع روشهای پایدارسازی، در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در اطراف پروژه و مسائل زیست محیطی و برآوردهای اقتصادی میباشد. روشهای مختلف پایدارسازی در گودبرداریهای شهری شامل استفاده از شمعهای درجاریز در اطراف و مهار آن‌ها، استفاده از شبکههای فلزی و مهار آن‌ها با استفاده از المان‌های مایل و افقی، استفاده از دیوارهای پیشساخته با مهار در پشت و یا شمعکهای مایل در جلو، سپرها و یا دیوارهای متکی بر پی تخت در کف گود است. با توجه به شرایط پروژه و بسته به ملاحظات فنی ، اقتصادی، زیست محیطی و … یکی و یا چندین روش به صورت ترکیبی در پروژههای پایدارسازی بکار میروند.

 

فهرست