احداث برجهای دوقلوی 40 طبقه خونه به خونه بابلسر

کارفرما: شرکت ارزش آفرینان هوشمند 

مشاور: شرکت شالودههای مقاوم عمران( شمع)

انجام آزمایشات بارگذاری دینامیک PDA و سلامت PIT

برروی شمعهای بتنی درجاریز با طول 31 متر و قطر 2/1

احداث ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز
فهرست