احداث ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز

کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاهای کشور

مشاور: مهندسین مشاور آتک

پیمانکار: شرکت بلند طبقه

انجام آزمایشات شمعهای پیش ساخته 50*50

و مانیتورینگ کوبش

احداث برجهای دوقلوی 40 طبقه خونه به خونه بابلسر
واحد تولید نمک اشباع پتروشیمی اروند
فهرست