واحد تولید نمک اشباع پتروشیمی اروند

⦁ واحد تولید نمک اشباع پتروشیمی اروند

کارفرما: شرکت پتروشیمی اروند

پیمانکار EPC: شرکت فرانگر صنعت

انجام آزمایشات بارگذاری شمعهای بتنی

احداث ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز
⦁ ساخت سازه انتقال خط لوله پتروشیمی ماهشهر-فجر
فهرست