استاندارد ها

برای دانلود فایل های زیر کلیک کنید 

استاندارد بارگذاری استاتیکی کششی

استاندارد بارگذاری استاتیکی جانبی

استاندارد بارگذاری استاتیکی فشاری

استاندارد بارگذاری دینامیکی کرنش بزرگ – PDA

استاندارد آزمایش سلامت شمع – PIT

فهرست